Temryuk (2)
Tyemryuk / Tjemruk

Lt.Nr.: E5606

v provozu od

im betrieb von

established

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuer höhe

elevation

charakteristika

charakteristik

characteristics

viditelnost

tragweite

nominal range

           
1982 ? 14m 69M Fl WR ?
  ?        
Temryuk (1) 1916-?