Nice 6 cca 1950 / 22m / 21mnm / Fl R 5s / Lt.Nr.: E0822 / ALHRS FRA-370
Nice 5 1945 - ???
Nice 4 1928 - 1945
Nice 3 25.1.1909 / ? = "ancien feu de Nice"
Nice 2 10.7.1880 - ??? / 11m
Nice 1 1855 - ???

 

Nice - Port Mon-Beron